Xây dựng website asp.net với boostrap 3.0.2 và nuget package

Trong bài viết này, Khởi Việt sẽ hướng dẫn bạn xây dựng một website Asp.net với bootstrap của Twitter từ công cụ Package Manager Console của Visual Studio 2012 (Visual Studio 2013).
1. Mở Visual studio 2012 (hoặc Visual studio 2013).
2. Tạo mới một dự án webforms
Create a new ASP.NET Web Forms project
3. Từ Tools -> Library Package Manager -> Package Manager Console
Package manager console
4. Từ cửa sổ của Package Manager Console, bạn gõ lệnh install-package bootstrap
Install package bootstrap
5. Sau khi đợi trong giây lát, ứng dụng tự download và cài đặt vào dự án của bạn, bạn kiểm tra lại các thư mục trong Solution Explorer
the content folder and the script folder in the solution
6. Từ cửa sổ Solution Explorer, bạn right-click lên dự án, chọn Add -> New Folder, và đặt tên cho thư mục là MasterPages - mục đích để sau này bạn chứa nhiều MasterPage, có thể là 1 cột (1 column), 2 cột (2 columns),...
add folder masterpages
7. Từ folder MasterPages -> bạn right-click, chọn Add -> Add New Item...chọn MasterPage, đổi tên là Root.master
add root masterpage
8. Bạn chỉnh sửa Root.master với 2 dòng code sau
masterpage
9. Trong thẻ body, bạn xóa các nội dung đi và copy đoạn mã này vào thay thế
<div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12">
                <div class="page-header">
                    <h1>Thiết kế web Khởi Việth1>
                div>
            div>
        div>
        <div class="row">
            <div class="col-xs-3">
                <ul class="nav nav-list">
                    <li class="nav-header">Menuli>
                    <li class="active"><a href="javascript:void(0)">Trang chủa>li>
                    <li><a href="javascript:void(0)">Giới thiệua>li>
                    <li><a href="javascript:void(0)">Dịch vụa>li>
                    <li><a href="javascript:void(0)">Liên hệa>li>
                ul>
            div>
            <div class="col-xs-9">
                <asp:ContentPlaceHolder ID="body" runat="server">
                asp:ContentPlaceHolder>
            div>
        div>
    div>
lúc này, masterpage của bạn sẽ được thay đổi như

new masterpage
10. Từ cửa sổ Soluntion Explorer, bạn thêm mới trang Default.aspx, chọn MasterPage bạn đã tạo
add new default page
11. Bạn cập nhật nội dung website trong body,
home page
12. Chúc mừng bạn, bạn đã xây dựng xong một website đơn giản với bootstrap. Bạn build lại website hoặc click F5 để xem lại kết quả nãy giờ đã thực hiện.

Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

(+84)938 765 838

Hỗ trợ từ 08:45AM đến 05:30PM

(+84)902 893 858
Hỗ trợ khách hàng 24/7/365


  • lovepeace_it Kinh doanh
  • khoivietech Kỹ Thuật

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

Tư vấn thiết kế web Mr. Hoàng Tư vấn dịch vụ 0938 765 838 Thiết kế website Mr. Hòa Tư vấn kỹ thuật 0902 893 858