Định dạng chia sẻ liên kết trên các mạng xã hội

Trong khi phát triển dự án, Khởi Việt cần một cách để tạo ra các liên kết chia sẻ với một số mạng xã hội khác nhau. Khởi Việt sử dụng đơn giản mẫu chia sẻ của mỗi mạng và sau đó sử dụng javascript để thay thế các thẻ với giá trị thực tế.

Các mạng xã hội

Facebook

Facebook có hai cách nhận chia sẻ từ người dùng. Lựa chọn đơn giản hơn là sử dụng liên kết "Sharer", nhưng lựa chọn "Feed Dialog" mới cung cấp tùy biến hơn. Mặt khác, đòi hỏi phải có một Facebook App Id.
Facebook Feed Dialog vs. Share Link Dialog là một bài viết tuyệt vời giải thích sự khác biệt giữa hai phương pháp.

Sharer:

http://www.facebook.com/sharer.php?s=100&p[url]={url}&p[images][0]={img}&p[title]={title}&p[summary]={desc} 

Feed Dialog:

https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id={app_id}&link={url}&picture={img}&name={title}&description={desc}&redirect_uri={redirect_url} 

Twitter

https://twitter.com/share?url={url}&text={title}&via={via}&hashtags={hashtags} 

Google+

https://plus.google.com/share?url={url} 

Pinterest

https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?media={img}&url={url}&is_video={is_video}&description={title} 

Linked In

http://www.linkedin.com/shareArticle?url={url}&title={title} 

Buffer

http://bufferapp.com/add?text={title}&url={url} 

Digg

http://digg.com/submit?url={url}&title={title} 

Tumblr

http://www.tumblr.com/share/link?url={url}&name={title}&description={desc} 

Reddit

http://reddit.com/submit?url={url}&title={title} 

StumbleUpon

http://www.stumbleupon.com/submit?url={url}&title={title} 

Delicious

https://delicious.com/save?v=5&provider={provider}&noui&jump=close&url={url}&title={title} 

Định nghĩa Tham số chia sẻ

Tham số Mô tả Dùng cho
{url} Đường dẫn bạn muốn chia sẻ (phải được encoded) Tất cả
{img} Hình ảnh (thumbnail) đại diện để chia sẻ Tất cả
{title} Tiêu đề trang bạn muốn chia sẻ Tất cả
{desc} Mô tả nội dung bạn muốn chia sẻ Tất cả
{app_id} Facebook App Id Facebook
{redirect_url} Liên kết chia sẻ được chuyển đến khi chia sẻ thành công Facebook
{via} Tùy chọn tên truy cập Twitter của tác giả nội dung (không bao gồm "@") Twitter
{hashtags} Tùy chọn phụ thêm vào các tweet (dấu phẩy . không bao gồm "#") Twitter
{provider} Công ty người chia sẻ liên kết Delicious
{is_video} Nội dung là đoạn video hay không? Pinterest

Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

(+84)938 765 838

Hỗ trợ từ 08:45AM đến 05:30PM

(+84)902 893 858
Hỗ trợ khách hàng 24/7/365


  • lovepeace_it Kinh doanh
  • khoivietech Kỹ Thuật

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

Tư vấn thiết kế web Mr. Hoàng Tư vấn dịch vụ 0938 765 838 Thiết kế website Mr. Hòa Tư vấn kỹ thuật 0902 893 858